ඔබේ සිනා ළඟ
නෙත නැවතුණ දා
ඔබේ කතා ළඟ
සිත නැවතුණු දා
ප්‍රේමය හැඳින්නෙමි
මේ ලෝ තලයේ….

කුමටද උපමා ඉතිහාසේ උන්
ප්‍රේම වන්තයින්ගෙන් …..
කුමටද ආදරයේ
පෙම් සැමරුම්
පෙම් පාරාදීසෙන් …..
ඉමක් කොනක් නැති ආකාසේ
තරු පායා එන සේමා …..
ඉමක් නිමක් නැත
පෙම් හදවත් තුළ
පෙම් සිතුවිලි බෝමා …..

ඔබේ සිනා ළඟ …..

Advertisements

යම්කිසි උපාංගයක් මිලදී ගැනීමට පෙර ඒසඳහා ඔබ වියදම් කරන මුදලට සරිලන උපාංගයක් මිලදී ගත යුතුවේ.

ඒ උපාංගයේ මිල හා එහි හැකියවන් පිලිබඳ මනා අවබෝදයක් ද තිබීම අනිවාර්‍යවේ